AquaSrv - 9美元 Xen 512M 12G 256G 圣何塞T2

2012年04月01日 6544 字数 8696 阅读 4 评论 标签:Xen · 圣何塞 · aquasrv.com

文章导读

AquaSrv是一家日本VPS主机商,采用XEN架构,数据中心在圣何塞T2,国内速度优秀,优惠码:wht享有9折优惠,购买Entry方案 $9/mo(购买链接)配置如下:

 • 512MB guaranteed memory
 • 12GB storage
 • 256GB/month data transfer
 • Xen/SolusVM

Test ip: 74.82.172.243 - 100mb

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|            Host       -  % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|              221.212.0.24 -  0 |  24 |  24 |  8 |  20 |  32 |  27 |
|              221.212.0.24 -  0 |  24 |  24 |  9 |  13 |  24 |  9 |
|              221.212.8.245 -  0 |  24 |  24 |  10 |  13 |  20 |  12 |
|              221.212.8.185 -  0 |  24 |  24 |  16 |  22 |  27 |  20 |
|              113.4.128.49 -  0 |  24 |  24 |  16 |  22 |  30 |  19 |
|              221.212.1.245 -  0 |  24 |  24 |  13 |  16 |  22 |  13 |
|             219.158.21.113 -  0 |  24 |  24 |  55 |  69 | 101 |  63 |
|              219.158.4.158 -  0 |  24 |  24 |  87 |  92 | 106 |  89 |
|              219.158.11.30 -  0 |  24 |  24 |  81 |  83 | 100 |  82 |
|             219.158.96.206 -  0 |  24 |  24 |  94 | 100 | 110 |  99 |
|              12.118.130.85 -  5 |  21 |  20 | 287 | 296 | 310 | 307 |
|          cr84.la2ca.ip.att.net -  0 |  24 |  24 | 270 | 285 | 310 | 309 |
|          cr2.la2ca.ip.att.net -  14 |  15 |  13 | 264 | 287 | 308 | 305 |
|          la2ca03jt.ip.att.net -  5 |  20 |  19 | 283 | 310 | 405 | 312 |
|             192.205.37.158 -  0 |  24 |  24 | 286 | 310 | 432 | 432 |
|te0-3-0-5.ccr22.lax01.atlas.cogentco.com -  5 |  20 |  19 |  0 | 276 | 288 | 277 |
|  te7-3.ccr02.sjc01.atlas.cogentco.com -  0 |  24 |  24 | 303 | 325 | 496 | 496 |
|  te2-1.ccr01.sjc07.atlas.cogentco.com -  13 |  16 |  14 | 261 | 297 | 428 | 263 |
|              38.99.107.162 -  5 |  20 |  19 | 288 | 299 | 325 | 288 |
|          No response from host - 100 |  5 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|     50-115-130-54.take2hosting.com -  0 |  24 |  24 | 297 | 312 | 334 | 297 |
|     74-82-172-243.take2hosting.com -  0 |  24 |  24 | 274 | 292 | 314 | 274 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - 来自全中国最杯具线路黑龙江联通的路追踪结果

 • 序号
 • Ping的地点
 • 响应IP
 • 响应时间
 • TTL
 • 1
 • 厦门[电信]
 • 74.82.172.243
 • 224毫秒
 • 50
 • 2
 • 山东青岛[电信]
 • 74.82.172.243
 • 196毫秒
 • 46
 • 3
 • 安徽淮北[电信]
 • 74.82.172.243
 • 158毫秒
 • 49
 • 4
 • 四川绵阳[电信]
 • 74.82.172.243
 • 239毫秒
 • 50
 • 5
 • 深圳[电信]
 • 74.82.172.243
 • 243毫秒
 • 48
 • 6
 • 陕西西安[电信]
 • 74.82.172.243
 • 315毫秒
 • 48
 • 7
 • 天津[电信]
 • 74.82.172.243
 • 292毫秒
 • 48
 • 8
 • 江苏镇江[电信]
 • 74.82.172.243
 • 157毫秒
 • 48
 • 9
 • 河北廊坊[电信]
 • 74.82.172.243
 • 310毫秒
 • 46
 • 10
 • 江苏南通[电信]
 • 74.82.172.243
 • 157毫秒
 • 49
 • 11
 • 云南昆明[电信]
 • 74.82.172.243
 • 189毫秒
 • 50
 • 12
 • 江苏扬州[电信]
 • 74.82.172.243
 • 156毫秒
 • 49
 • 13
 • 四川乐山[电信]
 • 74.82.172.243
 • 221毫秒
 • 49
 • 14
 • 重庆[电信]
 • 74.82.172.243
 • 192毫秒
 • 49
 • 15
 • 四川德阳[电信]
 • 74.82.172.243
 • 247毫秒
 • 48
 • 16
 • 广东东莞[电信]
 • 74.82.172.243
 • 181毫秒
 • 48
 • 17
 • 江苏无锡[电信]
 • 74.82.172.243
 • 238毫秒
 • 47
 • 18
 • 香港[电信]
 • 74.82.172.243
 • 183毫秒
 • 52
 • 19
 • 北京[多线]
 • 74.82.172.243
 • 207毫秒
 • 46
 • 20
 • 河南郑州[多线]
 • 74.82.172.243
 • 251毫秒
 • 46
 • 21
 • 河南新乡[多线]
 • 74.82.172.243
 • 231毫秒
 • 46
 • 22
 • 香港[多线]
 • 74.82.172.243
 • 171毫秒
 • 50
 • 23
 • 上海[联通]
 • 74.82.172.243
 • 215毫秒
 • 49
 • 24
 • 辽宁[联通]
 • 74.82.172.243
 • 312毫秒
 • 51
 • 25
 • 河南新乡[联通]
 • 74.82.172.243
 • 301毫秒
 • 47
 • 26
 • 深圳[联通]
 • 74.82.172.243
 • 218毫秒
 • 47
 • 27
 • 河南郑州[联通]
 • 74.82.172.243
 • 232毫秒
 • 46
 • 28
 • 福建厦门[移动]
 • 74.82.172.243
 • 286毫秒
 • 42
 • 29
 • 深圳[移动]
 • 74.82.172.243
 • 234毫秒
 • 43
最快:江苏扬州[电信] 156 毫秒 ### 最慢:陕西西安[电信] 315 毫秒
电信平均:216 毫秒 ### 联通平均:255 毫秒

小夜博客仅做资料收集,不对商家任何信息及交易做信用担保,购买前请注意风险,有交易纠纷请自行解决。