QHoster - 6.99美元/月 Xen 512M 20G 1000G 凤凰城

2012年06月15日 6061 字数 9818 阅读 3 评论 标签:Xen · 凤凰城 · qhoster.com

文章导读

QHoster是一家保家利亚主机服务商(公司号:201329335),采用XenOpenVZ架构,数据中心在德国凤凰城,购买x512方案 $6.99/mo(购买链接)配置如下:

 • 512MB guaranteed and 1024MB swap memory
 • 20GB storage
 • 1000GB/month data transfer on 100Mbps
 • XenPV/SolusVM

测试IP:108.170.26.186

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|            Host       -  % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|              221.212.0.24 -  0 |  28 |  28 |  10 |  12 |  17 |  12 |
|              221.212.0.24 -  0 |  28 |  28 |  10 |  13 |  19 |  11 |
|              221.212.8.237 -  0 |  28 |  28 |  8 |  10 |  15 |  15 |
|              221.212.9.185 -  0 |  28 |  28 |  23 |  33 |  53 |  29 |
|              221.212.1.149 -  0 |  28 |  28 |  9 |  12 |  18 |  10 |
|              113.4.128.185 -  0 |  28 |  28 |  36 |  48 |  64 |  37 |
|              219.158.21.25 -  0 |  28 |  28 |  36 |  51 |  75 |  36 |
|              219.158.4.86 -  0 |  28 |  28 |  83 |  89 | 106 |  84 |
|             219.158.11.158 -  0 |  28 |  28 |  86 |  92 | 104 |  86 |
|              219.158.97.14 -  0 |  28 |  28 |  82 |  89 | 103 |  90 |
|              219.158.30.50 -  10 |  20 |  18 | 356 | 373 | 391 | 364 |
|             219.158.33.202 -  0 |  28 |  28 | 323 | 333 | 373 | 323 |
|      xe-0-0-0.phx10.ip4.tinet.net -  5 |  24 |  23 | 352 | 390 | 418 | 383 |
|      phoenix-nap-gw.ip4.tinet.net -  0 |  28 |  28 | 347 | 381 | 404 | 395 |
|              108.170.0.33 -  5 |  24 |  23 | 376 | 406 | 428 | 394 |
|          No response from host - 100 |  6 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|          ovzhost04.qhoster.net -  0 |  28 |  28 | 354 | 372 | 392 | 360 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - 来自黑龙江联通的路由追踪结果

 • 序号
 • Ping的地点
 • 响应IP
 • 响应时间
 • TTL
 • 1
 • 香港[电信]
 • 108.170.26.186
 • 187毫秒
 • 48
 • 2
 • 天津[电信]
 • 108.170.26.186
 • 479毫秒
 • 45
 • 3
 • 厦门[电信]
 • 108.170.26.186
 • 345毫秒
 • 44
 • 4
 • 广东东莞[电信]
 • 108.170.26.186
 • 477毫秒
 • 44
 • 5
 • 江西吉安[电信]
 • 108.170.26.186
 • 533毫秒
 • 45
 • 6
 • 四川乐山[电信]
 • 108.170.26.186
 • 309毫秒
 • 43
 • 7
 • 四川德阳[电信]
 • 108.170.26.186
 • 268毫秒
 • 50
 • 8
 • 上海[电信]
 • 108.170.26.186
 • 569毫秒
 • 45
 • 9
 • 山东青岛[电信]
 • 108.170.26.186
 • 455毫秒
 • --
 • 10
 • 江苏无锡[电信]
 • 108.170.26.186
 • 439毫秒
 • 40
 • 11
 • 深圳[电信]
 • 108.170.26.186
 • 524毫秒
 • 43
 • 12
 • 云南昆明[电信]
 • 108.170.26.186
 • 392毫秒
 • 43
 • 13
 • 安徽淮北[电信]
 • 108.170.26.186
 • 404毫秒
 • 43
 • 14
 • 江苏扬州[电信]
 • 108.170.26.186
 • 305毫秒
 • --
 • 15
 • 陕西西安[电信]
 • 108.170.26.186
 • 490毫秒
 • 44
 • 16
 • 江苏镇江[电信]
 • 108.170.26.186
 • 280毫秒
 • 41
 • 17
 • 四川绵阳[电信]
 • 108.170.26.186
 • 445毫秒
 • 43
 • 18
 • 河南新乡[多线]
 • 108.170.26.186
 • 305毫秒
 • 49
 • 19
 • 香港[多线]
 • 108.170.26.186
 • 221毫秒
 • 54
 • 20
 • 河南郑州[多线]
 • 108.170.26.186
 • 398毫秒
 • 50
 • 21
 • 深圳[联通]
 • 108.170.26.186
 • 297毫秒
 • 49
 • 22
 • 辽宁[联通]
 • 108.170.26.186
 • 409毫秒
 • 51
 • 23
 • 安徽滁州[联通]
 • 108.170.26.186
 • 316毫秒
 • 43
 • 24
 • 河南新乡[联通]
 • 108.170.26.186
 • 304毫秒
 • 51
 • 25
 • 上海[联通]
 • 108.170.26.186
 • 293毫秒
 • 49
 • 26
 • 黑龙江牡丹江[联通]
 • 108.170.26.186
 • 338毫秒
 • 50
 • 27
 • 河北[移动]
 • 108.170.26.186
 • 245毫秒
 • 47
 • 28
 • 福建厦门[移动]
 • 108.170.26.186
 • 262毫秒
 • 45
 • 29
 • 深圳[移动]
 • 108.170.26.186
 • 232毫秒
 • 45
最快:香港[电信] 187 毫秒 ### 最慢:上海[电信] 569 毫秒
电信平均:409 毫秒 ### 联通平均:326 毫秒

小夜博客仅做资料收集,不对商家任何信息及交易做信用担保,购买前请注意风险,有交易纠纷请自行解决。